Bouwmij Janssen

 

Meerwaarde door samenwerking 

Wij, Bouwmij Janssen en Raedts Bouwbedrijf, zijn veelzijdige bouwbedrijven waar het leveren van meerwaarde aan onze klanten voorop staat. De veelzijdigheid ontstaat door het samenvoegen van onze specifieke kerncompetenties binnen onze samenwerking. Samen kunnen wij voor u dan ook een uitgebreid totaalpakket aanbieden van ontwikkeling – realisatie en beheer. 

We zijn van A tot Z betrokken bij een project en treden op als proactieve partij. Gecombineerd met onze kennis en ervaring leveren we hiermee een bijdrage aan kwaliteit, kostenbesparing en planning. Hierin zit onze toegevoegde waarde. 

Wij onderscheiden ons door snelheid in uitvoering, prijs, maar vooral de kwaliteit van het ontwikkel- en bouwproces en daarmee van het uiteindelijke product. De omvang van onze bedrijven zorgt voor korte lijnen en slagvaardigheid, de inzet van eigen bouwpersoneel voor betrokkenheid en kwaliteit. 

Wij zetten in op maximale tevredenheid van onze klanten over het proces en het eindresultaat. De klanttevredenheid wordt gemeten en zowel intern als extern teruggekoppeld. Hiermee zorgen we voor continue bewaking en, waar nodig, verbetering van het ontwikkel- en bouwproces. 

 

DBFMO: Design Build Finance Maintain en Operate 

Door deze integrale huisvestingsbenadering kunnen wij maximale toegevoegde waarde voor de Klant leveren. Wij kunnen u ontzorgen door het gebouw te ontwerpen (D), te bouwen (B), daar waar nodig en mogelijk mee te denken over de financiering (F) en we kunnen een pakket van onderhoudopties (M) met u bespreken. Wij denken met u mee over duurzame energieoplossing (O) en we kunnen dit initiëren, als voorbeeld WKO-installaties. 

 

Concept ontwikkeling 

Wij zijn als bedrijf voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve ontwikkelingen. Door eigen concepten te ontwikkelen en te implementeren wordt aansluiting gevonden bij de markt- en klantvraag. Er ontstaan nieuwe kansen voor ons en de klant. Een passend voorbeeld is onze concept woning “Passe-Partout”. 

 

Total Cost of Ownership 

Wij denken actief mee met onze klant over de gebruikerswaarde van het huisvestingsvraagstuk. Niet alleen voor nu maar zeker ook voor de toekomst. Hoe blijft het gebouw “fit” voor de toekomst en hoe kunnen we daar nu al op inspelen. Er wordt nagedacht over groei- en krimpscenario’s en onderhoudsplannen. Ook besteden we aandacht aan duurzame energieoplossingen. We denken mee over de stichtingskosten in relatie tot de exploitatiekosten. 

 

Integrale procesbenadering 

Elk project is anders en vergt maatwerk. Ons bedrijf is ISO-9001 gecertificeerd en daarbij maken wij gebruik van het procesprotocol neoHOTPLANS. Beide zijn gericht op het tijdig en op een juiste manier informeren van de klant, de opdrachtgever en (integrale) projectpartners en het structureren van gegevensstromen. Onze benadering is gebaseerd op waardecreatie en dat onnodige verspillingen worden geëlimineerd (lean filosofie). 

 

Vroegtijdige kostenbepaling voor de klant 

Onze kostendeskundigen kunnen vroeg in het proces met de klant en het projectteam meedenken over kostenbeheersing. Dit heeft als doel om een zo optimale mogelijke en juiste prijs/kwaliteitverhouding te krijgen. In de initiatieffase van een project kan op basis van een elementenbegroting (NLSFB) een prijsraming gemaakt worden. Deze prijsraming wordt vervolgens per projectfase verfijnd. Dit geeft een opdrachtgever extra comfort over de prijsontwikkeling van het project. 

 

Nieuwe technologieën (BIM) 

Door het toepassen van nieuwe technologie gaat engineering steeds sneller en nauwkeuriger. BIM zal door ons in de toekomst steeds meer toegepast gaan worden. BIM elementen en objecten worden gekoppeld aan prijseenheden. Hierdoor gaat prijsbepaling steeds sneller en nauwkeuriger. BIM maakt het voor onze engineers mogelijk om samen met partner (van constructeur en installateur) vroeg in het ontwerpproces “kruisende” elementen te signaleren en te elimineren. Dit wordt gedaan door middel van het toepassen van een clash-model. Deze zorg voor een reductie van faalkosten. 

 

Just in time 

Onze engineers beoordelen de gegevens en documenten zorgvuldig om productieprocessen te optimaliseren en overproductie te minimaliseren. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde producten, om tijd te winnen, weersinvloeden te beperken en logistiek optimaal te kunnen bouwen. Het projectteam besteed aandacht aan goede transportstromen, het voorkomen van onnodig wachten op en/of het opslaan van producten. Dit resulteert in een efficiënt bouwverloop en werkt daarnaast mee aan de reductie van faalkosten. 

 

Ketenintegratie 

Een constructieve en prettige samenwerking bevordert in positieve zin het kwalitatieve eindresultaat van het project. Door het uitbreiden van onze keten (ketenintegratie) wordt met betrouwbare partners gezocht naar samenwerkingsverbanden waardoor de onnodige (kosten)verspillingen kunnen worden voorkomen, kwaliteit wordt verbeterd en risico’s worden gespreid.. In de toekomst zal bij geschikte projecten de bouwketen worden geïntegreerd met onder andere installatie partners en leveranciers van belangrijke bouwproducten. Doel van deze samenwerking is het beter, sneller en goedkoper realiseren van projecten. 

 

Projectwebsite 

Vanuit de duurzame gedachte steeds meer digitaal te doen - te realiseren – wordt gewerkt met projectwebsites / projectportals. Deze verzorgen de juiste, nieuwste en up-to-date informatie aan alle projectpartners. Tekeningen, berekenen, verslagen en andere projectgegeven worden steeds meer op deze wijze digitaal verstrekt en opgeslagen. Het toepassen van BIM sluit mooi aan bij deze gedachte. 

 

Kwaliteitsborging 

Wij staan voor kwaliteit. Kwaliteit van ons product, van onze mensen en voor onze opdrachtgevers en klanten. Onze projectleiders en uitvoerders zorgen dat deze kwaliteit geleverd en bewaakt wordt. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van het procesprotocol neoHOTPLANS, door het toepassen van de beheersmodel GROTICK en het controlesysteem van PDCA. Wij streven continu naar het hoogste niveau van kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Om dit te kunnen bewerkstelligen beschikken we over belangrijke keurmerken en certificeringen. 

 

Communicatie 

Heldere communicatie en korte lijnen zorgen ervoor dat de afstemming binnen ons bedrijf en tussen projectpartners en met de opdrachtgever, duidelijk, gestructureerd en doelgericht verloopt. Dit om fouten te voorkomen en faalkosten te reduceren. Ons projectteam initieert, coördineert en is verantwoordelijk voor de communicatiestromen binnen een project. 

 

Bouwplaatslogistiek 

Veiligheid en duurzaamheid staan voorop als het gaat om bouwplaatsinrichting en bouwplaatslogistiek. Het bouwplaatsinrichtingsplan wordt gemaakt om een zo efficiënt, veilig en duurzaam mogelijke inzet van het materieel mogelijk te maken. Daarnaast is een tijdige en goede communicatie c.q. informatieverstrekking richting alle betrokkenen en directe omgeving van groot belang. Op onze bouwplaatsen wordt strikt toegezien op gescheiden inzamelen van afval.